Mind Dump, Tech And Life Blog
written by Ivan Alenko
published under license bootleg
posted in category Copied Stuff / Lyrics
posted at 24. Aug '21

BSG OST - Distant Sadness

Հեռու եւ ծանօթ տխրություն մը մեզ կը կանչէ
Քամիով բերուած՝ այրուող աւազի նման
Եղբայրներ եւ Քոյրեր՝ որ հեռւում էք՝ դուք կը տոկաք
Անելանելի վիծակի մէջ՝ մեր իսկ հողին վրայ։
Յիշողութիւն մը փորագրուած հոգու եւ մորթի մէջ
Կը թողնէ սպի մը որ երբեք չի բուժուիր
Մեր ընտանիքը ամուր է՝ բայց ցիրուցան
Աստղերու եւ դաշտերու տարածութեան մէջ։
Մենք ձեզ չի պիտի լքենք
Մենք ձեզ չի պիտի մոռնանք
Մենք ձեզ համար պիտի վերադառնանք։

[Spoken in Armenian - English Translation]
[Vocals by Raya Yarbrough]

A distant and familiar sadness calls to us
As if carried on the wind, like burning sand
Brothers and sisters, away, you endure
Stranded on our own land
A memory etched into soul and skin
Leaves a scar that never heals
Our family is strong, but scattered
Across the stars and fields
We will not abandon you
We will not forget you
We will return for you

Add Comment